Aktualności

Powrót
29/05/2020

Artykuł o najnowszych zastosowaniach naszego zmiatacza i środka wygaszającego reakcję – SnatchCat opublikowany w czasopiśmie Chemical Science

 

Szczepaniak i in. opisali badania nad zatrzymywaniem reakcji i skutecznym usuwaniem pozostałości miedzi po aerobowym utlenianiu alkoholi z zastosowaniem układu katalitycznego Cu/TEMPO (utlenianiu Stahla) oraz polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP). Badania zaprezentowane w artykule opierają się na komercyjnie dostępnym produkcie Apeiron – SnatchCat (1,4-bis(3-izocyjanopropylo)piperazyna).

Wyniki przedstawione w tym badaniu wykazały, że 1,4-bis(3-izocyjanopropylo)piperazyna może być stosowana jako wysoce skuteczny zmiatacz miedzi w oczyszczaniu produktów reakcji utleniania Stahla z użyciem układu Cu/TEMPO, pozwalając na oczyszczanie zarówno małych, jak i makrocząsteczek. SnatchCat może być również z powodzeniem stosowany do oczyszczania polimerów wytwarzanych przez ATRP z katalizatorem miedziowym. W obu reakcjach opisywanych przez autorów, dodanie SnatchCat, a następnie zastosowanie prostych protokołów oczyszczania, umożliwia otrzymanie produktów o bardzo niskiej zawartości Cu, wynoszącej poniżej 5 ppm w izolowanych aldehydach, jak również w polimerach, nawet w przypadku ATRP z dużym początkowym obciążeniem katalizatora.

Kolejną zaletą naszego produktu przedstawioną w omawianej publikacji, jest fakt, że w szybkim tempie zatrzymuje reakcje zachodzące z zastosowaniem miedziowych kompleksów katalitycznych, co pozwala na ułatwienie badań kinetycznych i projektowania reakcji lub usuwania zanieczyszczeń metalu z produktu poprzez prostą filtrację.

Ponadto autorzy wykazali, że SnatchCat może być z powodzeniem stosowany do zapobiegania reakcjom ubocznym. Jego zastosowanie całkowicie zapobiegło oksydatywnemu sprzęganiu Glasera, występującemu podczas obróbki polimerów.

Zbadano również cytotoksyczność zmiatacza i środka przerywającego reakcję produkowanego przez Apeiron. Chociaż izocyjanek okazał się być substancją umiarkowanie cytotoksyczną wykazano, że można go łatwo zneutralizować przez hydrolizę kwasową.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości zastosowania SnatchCat w dwóch podstawowych reakcjach katalizowanych przez kompleksy miedzi, odwiedź:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/sc/d0sc00623h#!divAbstract