Przetargi

Dostawa odczynników chemicznych

Izabela Mech, 17 czerwca 2022

Termin składania ofert: 29 czerwca 2022

UWAGA!

Wydłużenie terminu składania ofert do 29.06.2022 r.

 

25.07.2022 r.

Zmiana w wyborze dostawców

Informujemy, że w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego ZO_SU112_20220607 został wybrany dostawca, który po ogłoszeniu o rozstrzygnięciu przetargu anulował swoją ofertę na odczynnik  z pozycji 4, tym samym rezygnując z realizacji dostawy. W konsekwencji tych działań zostaje wybrany dostawca, który otrzymał w drugiej kolejności najwyższą ilość punktów. Zaktualizowana informacja o wybranych dostawcach znajduje się w załączniku.

Dostawa odczynników chemicznych

Małgorzata Dubikowska, 13 kwietnia 2022

Termin składania ofert: 22 kwietnia 2022

PYTANIE OD OFERENTA:

"Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w treści § 4 Wzoru umowy następującego zapisu:
„Zaoferowane przez Wykonawcę ceny produktów wiążą przez cały okres obowiązywania Umowy, z wyłączeniem przypadków, w których nastąpi zmiana kursu waluty w której Wykonawca nabywa produkty składające się na przedmiot Umowy o więcej niż 3% w stosunku do kursu tej waluty obowiązującego w dniu zawarcia umowy (kurs średni ogłoszony przez Prezesa NBP w dniu zawarcia umowy). W takiej sytuacji Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę cen takich produktów o wartość odpowiadającą wzrostowi kursu waluty, który Zamawiający jest zobowiązany rozpatrzyć w ciągu 14 dni od dnia jego wpływu. Zmiana ceny powinna zostać potwierdzona w formie aneksu do niniejszej Umowy. Brak zgody na zmianę cen w ww. terminie uprawnia Wykonawcę do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej przedmiotu Umowy objętego wnioskiem o zmianę ceny w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu wniosku Wykonawcy o zmianę ceny lub bezskutecznego upływu terminu na rozpatrzenie wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego. Odstąpienie takie skutkuje od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, a Strony uznają, że następuje ono z przyczyn nie dotyczących żadnej ze Stron. Strony przewidują, iż Wykonawca może korzystać z ww. uprawnienia nie częściej niż raz na 3 miesiące, a każda zmiana nie będzie powodowała wzrostu wynagrodzenia za dany produkt o więcej niż 3% ceny obowiązującej przed zawarciem aneksu.

Uzasadnienie:
Obecna sytuacja geopolityczna oraz związana z nią sytuacja ekonomiczna w kraju powodują znaczne wahania na rynku kursu walut. Większość produktów jest zamawiana przez Wykonawcę spoza terytorium Polski, a rozliczenie wynagrodzenia za dostawy odbywa się  w Euro. W związku z powyższym drastyczne wahania kursu mogą negatywnie odbić się na cenach zakupu produktów i prowadzić do realizacji umowy długoterminowej ze znaczną stratą po stronie Wykonawcy."

 

ODPOWIEDŹ ZAMWIAJACEGO:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w treści umowy klauzuli waloryzacyjnej dotyczącej zmian w kursach walut, w których Wykonawca nabywa produkty składające się na przedmiot Umowy. Treść zapisu zostanie ustalona w porozumieniu z Wykonawcą po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego zgodnie z Ustawą Pzp. 

 

Postępowanie ofertowe zostaje wydłużone. Oferty należy składać do 02.05.2022 r. do końca dnia. 

Dostawa odczynników chemicznych

Izabela Mech, 8 lutego 2022

Termin składania ofert: 15 lutego 2022

Dostawa odczynników chemicznych

Elwira Wawrzykowska, 14 października 2021

Termin składania ofert: 21 października 2021

Dostawa odczynników chemicznych

Piotr Rojek, 11 sierpnia 2021

Termin składania ofert: 18 sierpnia 2021

Sukcesywna dostawa gazów raz z dzierżawą butli

Piotr Rojek, 23 lipca 2021

Termin składania ofert: 30 lipca 2021